1. นางสาวอารีรัตน์ พึ่งเย็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
  2. นายนัฐพงษ์ ศรีจริยา ผู้ปฏิบัติงานช่าง