อ.ดร. ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ (หัวหน้าภาควิชา)

E-mail: paiboonl(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Natural fiber composite, Nonlinear finite element analysis, Energy policy

รศ.ดร. วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์

E-mail: worapiro(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: กลศาสตร์ของไหล การถ่ายโอนความร้อน การไหลสองสถานะ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

ผศ.ดร. อุทัย ประสพชิงชนะ

E-mail: uthai(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: CFD, Heat Transfer, Fluid Mechanics

ผศ.ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ

E-mail: pawinee(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: การประเมินผลกระทบของนโยบายพลังงานที่มีต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านพลังงาน ด้านผลของการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก และการขยายตัวของการจ้างงานในประเทศ การตรวจสอบสมรรถนะและการใช้พลังงานในระบบทำความเย็น/ระบบปรับอากาศการนำความร้อนทิ้งจากระบบทำความเย็นมาใช้ประโยชน์ การประหยัดพลังงานในระบบความร้อน ระบบการทำความเย็น

ผศ.ดร. วัชรินทร์ ดงบัง

E-mail: watcharin(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: การศึกษาตัวแปรที่มีผลการทบต่อการอบแห้งอาหารและเมล็ดพันธุ์พืช การศึกษาความสัมพันธ์ของขนาดห้องอบแห้งกับขนาดของเครื่องอบแห้ง การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศในห้องอบแห้ง

ผศ.ดร. ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์

E-mail: pakpong(at)eng.buu.ac.th

วามเชี่ยวชาญ: Underwater Vehicle, Robust Sliding Mode Control, Reinforcement Learning and Optimal Control

ผศ.ดร. จิตติ พัทธวณิช

E-mail: jitti(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Modelling in Electrochemical Machining, Multi-axis additive fabrication, Simultaneous localization and mapping (SLAM)

อ.ดร. พิศักดิ์ เจิมประยงค์

E-mail: pisak.ch(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Unmanned aerial vehicle (UAV), Robot kinematics and dynamics, Robot design, prototyping, control and communication

อ. สุพจน์ ศิริเสนาพันธ์

E-mail: supod(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: การแลกเปลี่ยนความร้อนของท่อนำความร้อน สมรรถนะของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในและการสึกหร่อของเครื่องยนต์ ระบบการควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ยนต์เผาไหม้ภายใน